Klauzula liquidation preference w umowie inwestycyjnej

12 września 2017

W każdej, dobrze przygotowanej umowie inwestycyjnej, powinny znajdować się postanowienia dotyczące zasad podziału majątku firmy w przypadku jej likwidacji. W  kontraktach zawieranych z osobami prowadzącymi start-upy, przepisy takie mają na celu maksymalne zabezpieczenie interesów inwestorów.

Ryzyko inwestycyjne                                                                                                                    Trzeba bowiem zauważyć, że inwestycje dokonywane przez fundusze typu seed, venture capital lub aniołów biznesu charakteryzują się wysokim ryzykiem niepowodzenia.  W celu minimalizacji negatywnych skutków takich zdarzeń, wprowadza się przepisy przewidujące dla określonych wspólników specjalne przywileje.

Regulacja ustawowa                                                                                                                               W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zasady jej likwidacji oraz reguły podziału majątku zostały szczegółowo określone w art. 270-290 Kodeksu spółek handlowych.

Art.  286 KSH
§ 1.  Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
§ 2. 
Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów.
§ 3. 
Umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku.

Zgodnie z przytoczonym przepisem, majątek spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczaniu wierzycieli  dzieli się między wspólników w stosunku do posiadanych przez nich udziałów. Regulacja ta będzie miała zastosowanie, gdy w umowie spółki nie będą zawarte postanowienia wprowadzające odmienne reguły.

Warto zwrócić uwagę, że zamieszczenie odpowiednich przepisów tylko w umowie inwestycyjnej nie wywoła zamierzonego skutku i nadal będzie obowiązywać  regulacja ustawowa. W związku z tym, już na etapie negocjowania warunków przedmiotowej umowy, należałoby zastrzec zobowiązanie do umieszczenia niezbędnych klauzul w umowie spółki.

Zakres                                                                                                                                           Uprzywilejowanie odnośnie podziału masy majątkowej może przyjąć różne formy. Za dopuszczalne należy uznać  m.in. wprowadzenie uprawnienia co do pierwszeństwa zaspokojenia, uzyskania należnych kwot powiększonych o odpowiedni współczynnik (np. IRR, ROI), a nawet wyłączenie z podziału niektórych wspólników.

Podsumowując, wprowadzenie takich postanowień nie gwarantuje zwrotu zainwestowanych środków, jednak znacząco zwiększa to prawdopodobieństwo. W pewnych sytuacjach może przynieść wymierne korzyści, zwłaszcza gdy spółka jest likwidowania z przyczyn niezwiązanych bezpośrednio z jej sytuacją finansową.

Jeśli zastanawiasz się nad umieszczeniem klauzuli liquidation preference  w umowie spółki lub potrzebujesz wsparcia przy negocjowaniu warunków umowy inwestycyjnej napisz do nas, a pomożemy w zabezpieczeniu Twoich interesów.

Konrad Siekierda, specjalista ds. fuzji & przejęć i restrukturyzacji przedsiębiorstw

TAGS: investment agreement, liqidation preference, start-up, venture capital, investment fund